شهردار بندرکنگ خبر داد

پیمان خواهرخواندگی ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ و ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮره سنگال بسته شد

مهندس ایوب زراعی شهردار بندر تاریخی کنگ گفت: ﺷﺒﮑﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎن زﯾﺒﺎﺗﺮ و دوﺳﺘﺎﻧﻪﺗﺮی اﺳﺖ. دﻧﯿﺎی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاﮐﺎت و ارزشﻫﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻐﺘﻨﻢ اﺳﺖ. اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ و ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮره ﭘﯿﻤﺎنِ ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

کد خبر : 27044
تاریخ انتشار : پنجشنبه 26 اسفند 1400 - 0:01
پیمان خواهرخواندگی ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ و ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮره سنگال بسته شد

به گزارش کنگ خبر، مهندس ایوب زارعی امروز در کنفرانس مجازی بین بندرکنگ از جمهوری اسلامی ایران و گوره از سنگال ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ این دو بندر تاریخی، اظهار داشت:
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ.

 

 

 

وی افزود: ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﻬﺘﺮ و دﻧﯿﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاﮐﺎتِ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزد.

 

شهردار بندرتاریخی کنگ یادآور شد: ﺷﺒﮑﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎن زﯾﺒﺎﺗﺮ و دوﺳﺘﺎﻧﻪﺗﺮی اﺳﺖ. دﻧﯿﺎی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاﮐﺎت و ارزشﻫﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻐﺘﻨﻢ اﺳﺖ. اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ و ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮره ﭘﯿﻤﺎنِ ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

 

مهندس زارعی گفت: ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﻨﮓ در اداره ﺷﻬﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮره ﺑﭙﺮدازم. ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دور ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و ﻣﺮدم ﮐﻨﮓ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺟﻬﺎز ﺑﺎدﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺳﯿﻼن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ. ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ذاﺗﺎً دارای روﺣﯿﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و دوﺳﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ، از اﯾﻦ رو ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

این شهردار موفق هرمزگان یادآور شد: ﻣﺮدم ﮐﻨﮓ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﭼﯿﺮه دﺳﺖ و ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎزﻫﺎی ﺑﺎدﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و دارای ، ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ. ﮐﻨﮓ ، را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮده و از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻟﻨﺞﺳﺎزی و » ۲۰۱۱ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. در ﺳﺎل « ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﮓ » در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ « درﯾﺎﻧﻮردی در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ.

 

وی بیان داشت: در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺧﺮﺳﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻓﺮاوان ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ و ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮره، ﭘﯿﻤﺎنِ ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد، ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻤﻮس و ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس، و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎیﻣﺎن را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ. اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮآﻏﺎز ﻓﺼﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای دوﺳﺘﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ و ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮره ﺑﺸﻮد. ﺑﺮای ﺷﻬﺮدار ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﺮدم ﮔﻮره ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ را آرزوﻣﻨﺪم. در ﭘﺎﯾﺎن از ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﮥ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.

 

انتهای پیام/ک

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰

یک دیدگاه

  • سلام , مهمان