گزینه‌های احتمالی شهرداری بندرلنگه در شورای پنجم

در محافل سیاسی از گزینه‌هایی محتمل برای تصدی بر شهرداری بندرلنگه نام برده می‌شود، گزینه‌هایی که البته تنها بر اساس حدس و گمان‌های رایج نامشان در این لیست آمده است و احتمال دارد با تمام شدن عمر شورای چهارم، یکی از آن‌ها سکان هدایت شهرداری بندرلنگه را در دست بگیرد.