استاندارهرمزگان تأکید کرد
لزوم توسعه اسکله و توجه به تجارت و گردشگری بندرلنگه/ حرکت برای رفاه و آسایش مردم هرمزگان کلید خورده است

استاندار استان هرمزگان گفت: برای بندرلنگه طرح‌های خوبی ازجمله توسعه اسکله و توجه ویژه‌ای به تجارت، بازرگانی و گردشگری را درنظر داریم که این طرح‌ها باعث توسعه بندرلنگه با یک رویکرد جدید خواهد شد.